Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Bestellingen kunnen worden gedaan via onze internet-winkel of in ons atelier.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bijouteria. Bijouteria is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bijouteria dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 4. De verzendkosten bij bestellingen bedragen €4,25. Als de bestelling niet door de brievenbus past, verstuurt Bijouteria per DHL of PostNL,  Verzendkosten kunnen dan worden aangepast. Dit wordt aan de klant vooraf gemeld.  Bij een bestelling boven de € 65,- zijn de verzendkosten voor rekening van Bijouteria. Bijouteria is niet aansprakelijk voor verzending zonder verzekering. Kiest u voor aangetekend versturen, dan is het pakketje verzekerd tot €500,-. Kosten zijn €9,20.
 5. De in 4. genoemde voorwaarden zijn alleen van toepassing voor bestellingen in Nederland.
 6. De door Bijouteria ontvangen bestelling wordt per e-mail bevestigd.
 7. De betaling kan gedaan worden via uw bank of via Ideal.. Ons rekeningnummer is NL68KNAB0259765457 t.n.v. T. Okkema (KNAB, Nederland).
 8. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht om te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de bestelling beantwoorden. De klant dient foute leveringen direct te melden bij Bijouteria.
 9. De bij de artikelen gepubliceerde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
 10. Afbeeldingen die op de site staan, kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. Bij twijfel wordt met de klant contact opgenomen voordat verzending plaatsvindt.
 11. Uw bestelling wordt pas behandeld na ontvangst van uw betaling op onze rekening en daarna binnen 2-3 werkdagen verzonden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 12. Retourzendingen van producten worden, zonder voorafgaand akkoord van Bijouteria, niet geaccepteerd. Mocht u binnen 2 dagen na ontvangst niet tevreden zijn met uw aankoop, dan kunt u uw aankoop terugsturen; u kunt dan een ander item uitzoeken; dit alles conform wettelijke maatregelen. Bestellingen speciaal op maat en naar wens gemaakt worden niet retour genomen! Sieraden die geretourneerd worden, moeten in originele staat zijn en mogen niet gedragen zijn. De kosten van retour en/of  omruilen zijn voor kosten van de koper.
 13. Bij misverstanden, verminkingen of vertragingen of door het niet juist overkomen van bestellingen en/of communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en Bijouteria, dan wel tussen Bijouteria en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant en Bijouteria, is Bijouteria niet aansprakelijk. Natuurlijk proberen wij gegronde klachten zo goed mogelijk af te handelen.
 14. Breuk en schade, ontstaan tijdens het transport van goederen naar de klant vallen niet onder de verantwoording van Bijouteria. Daarom raden wij aan duurdere zendingen aangetekend te laten versturen.
 15. Iedere tekortkoming die niet aan Bijouteria kan worden toegerekend, dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Bijouteria.

AVG

Privacybeleid Bijouteria; www.bijouteria.nl

Over ons privacybeleid

Bijouteria geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die u mij heeft verstrekt. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/10/2019.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Bijouteria worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met mij via tinekebijouteria@gmail.com.

Webwinkelsoftware Jouwweb

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting Jouwweb.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Jouwweb. Jouwweb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Jouwweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Jouwweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Ik maak voor het reguliere e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider Xs4all. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider Xs4all. heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Xs4all

Ik maak voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Xs4all.. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Xs4all. heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verzenden en logistiek PostNL/DHL

Als u een bestelling bij Bijouteria plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL/DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/DHL deel. PostNL/DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL/DHL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Bijouteria.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u cliënt van Bijouteria bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Bijouteria worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Bijouteria uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Bijouteria. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van uw gegevens.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik verwerk/laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Bijouteria. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Contactgegevens:

 

Bijouteria

Tineke Okkema

Neustrinkweg 9

8161 TA  Epe

Nederland

T (0578)-628634

E tinekebijouteria@gmail.com

Extra informatie

Bijouteria respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie

die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bijouteria gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk

mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Bijouteria deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Bijouteria zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen

die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals o.a. PostNL, DHL, Jouwweb. (Zie hierboven)

Deze derden mogen u niet ongevraagd een mail sturen of op andere wijze benaderen. Als u een bestelling plaatst,

heeft Bijouteria uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop

daarvan op de hoogte te houden.

Bijouteria vraagt om uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen wanneer er iets aan de hand zou zijn met uw bestelling;

u bent niet verplicht dit door te geven. Uw adres- en factuurgegevens moet Bijouteria bewaren voor de belastingdienst.

 

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Dan gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich weer heel gemakkelijk uitschrijven door te reageren per mail naar tinekebijouteria@gmail.com,

met de reactie: uitschrijven op NIeuwsbrief.

 

Bijouteria respecteert uw privacy onder het recht van de AVG-wetgeving. 

De AVG is een Europese verordening, een nieuwe Europese wet voor databescherming.

De wetgeving heeft gevolgen voor iedereen die zich bezig houdt met de verzamelde consumentendata van een organisatie. 

Deze nieuwe wet vraagt  aan ons u van de volgende informatie te voorzien en deze door u te laten goedkeuren,

voordat u onze nieuwsbrief mag ontvangen:

Als u er voor kiest de nieuwsbrief te ontvangen, om op de hoogte te blijven van aanbiedingen, nieuwe artikelen en leuke acties,

geeft u ons toestemming voor het gebruik van de email-gegevens die u heeft ingevuld.

U geeft Bijouteria eveneens toestemming deze persoonsgegevens te delen met www.mijnwebwinkel.nl en KPN

die het verzenden van de nieuwsbrief mogelijk maken.

Volgens de privacy wetgeving worden uw gegevens verder aan niemand verstrekt of gebruikt voor andere reclame-

doeleinden dan voor die van Bijouteria.

Wanneer u het hier mee eens bent, klikt u aan dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

U ontvangt hooguit 2 x per maand, of bij hoge uitzondering 3 x per maand, een nieuwsbrief.

U kunt zich desgewenst via een reactie “uitschrijven nieuwsbrief” weer afmelden.

 

Mochten er vragen zijn omtrent uw privacy, dan kunt u mij mailen op tinekebijouteria@gmail.com.

 

Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of worden overgenomen.

Bijouteria Copyright ©

Tineke Okkema